மக்களுக்கு ஆபத்தான திட்டங்களை உண்மையாக எதிர்க்கும் தலைவன் யார் ?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

மக்களுக்கான தலைவன்!

மக்களுக்கு எதிரான திட்டங்களை எதிர்க்கும் தலைவர்கள் பலர் இருப்பினும், அதிலும் சிலர் எந்த ஆபத்தான திட்டங்கள் வந்தாலும் உடனடியாக எதிர்பதில் முனைப்பாக எதிர்ப்பது! குறிப்பாக சிலர் மட்டுமே ,அதில் யார் அதிகம் செயல்படுகிறார்கள் என்பதே இந்த கருத்து கணிப்பு .