இந்திய பொருளாதாரம் உயர சிறந்த திட்டம் வைத்துள்ள கட்சியும் தலைவரும் யார் ?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

பொருளாதாரம்

இந்திய பொருளாதாரம் உயர சிறந்த திட்டம் வைத்துள்ள கட்சிகளும் அவர்களை எப்படி மக்கள் புரிந்து வைத்துள்ளனர் என்பதை அறிவதே இந்த கணிப்பு