உங்கள் ஆதரவு ?

இரண்டு நாளாக சமூக வலைத்தளத்தை ஆக்கிரமித்த #ஹிந்தி_தெரியாது_போடாதை அடுத்து அது தொடர்பான வேறு சில விடயங்களும் ஆக்கிரமத்தின நீங்கள் எந்த ரகம் உங்கள் ஆதரவு எதற்கு வாக்களித்து பகிருங்கள்