திமுக எத்தனை சீட் வெல்லும்? இணைப்பில் வாக்களியுங்கள்.

திமுக எத்தனை சீட் வெல்லும்?உங்கள் எண்ணங்களை மேலே வாக்களித்து முகநூலில் உள்ள குழுக்களில் அதிகம் பகிருங்கள்.