தமிழ்நாட்டின் கொடி எதுவாக இருக்கலாம் ?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

தமிழ்நாட்டின் கொடி எதுவாக இருக்கலாம்?

இணையத்தில் பேசு பொருளாகு ம் கொடிகள் இரண்டில் மக்கள் கருத்து அதிகம் எந்த பக்கம் உள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்ளும் கருத்துக்கணிப்பு வாக்களித்துவிட்டு பகிருங்கள்