உங்கள் வாக்கு எந்த கூட்டணிக்கு? DMK or ADMK or NTK or Others

மேலே வாக்களிக்க வேண்டிய இடத்தில சென்று வாக்களித்துவிட்டு அதிகம் முகநூல் குழுக்களில் பகிருங்கள் யாருக்கு அதிகம் ஆதரவு உள்ளது என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள்